Date Generale

Date Generale

Aria naturala protejata ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec reprezinta un sit de importanta comunitara si face parte din reteaua europeana Natura 2000.

ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec a fost desemnata prin Ordinul 1964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania.

In conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, „siturile de importanta comunitara reprezinta acele arii care, in regiunea sau in regiunile biogeografice in care exista, contribuie semnificativ la mentinerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabila a habitatelor naturale din anexa nr. 2 sau a speciilor de interes comunitar din anexa nr. 3 si 6 care pot contribui astfel semnificativ la coerenta retelei NATURA 2000 si/sau contribuie semnificativ la mentinerea diversitatii biologice in regiunea ori regiunile biogeografice respective. Pentru speciile de animale cu areal larg de raspandire, siturile de importanta comunitara ar trebui sa corespunda zonelor din areal in care sunt prezenti factori abiotici si biotici esentiali pentru existenta si reproducerea acestor specii. Propunerile de situri de importanta comunitara se stabilesc prin ordin al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, pe baza criteriilor enuntate in anexa nr. 7”.

Scopul ariei protejate naturale ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec este de a proteja si conserva speciile de mamifere mari importante la nivel national si comunitar (Ursus arctos, Lynx lynx, Canis lupus), habitatul 7220* Izvoare petrifiante cu formare de travertin si elementele importante sub aspect geologic si speologic.

ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec a fost desemnata arie protejata ca urmare a existentei pe teritoriul acesteia a elementelor de geologie si speologie deosebite, prezentei speciilor si habitatului prioritar (7220* Izvoare petrifiante cu formare de travertin) de interes conservativ national si international.

Obiectivele de gestionare ale ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec sunt:

a) garantarea si mentinerea conditiilor de habitat necesare conservarii diversitatii biologice si a elementelor abiotice importante pentru mediul natural, inclusiv prin interventie antropica;

b) stimularea activitatilor de cercetare si supraveghere continua a mediului paralel cu gestiunea durabila a resurselor;

c) delimitarea unor sectoare limitate pentru turism ecologic si educarea publicului, pentru a nu perturba speciile si habitatul;

d) eliminarea si prevenirea tuturor exploatarilor sau ocuparilor incompatibile cu obiectivele ariei protejate;

e) monitoringul permanent al riscurilor naturale de natura geologica, geomorfologica si hidrologica.

OBS: Pe teritoriul ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec se suprapune Rezervatia Naturala Scaunul Rotund!