Regulament Arie Protejata

Regulament Arie Protejata

Anexa 8.6. Regulamentul ariei protejate

Capitolul I

Dispozitii generale

Articolul 1.

Regulamentul cuprinde regulile ce trebuie respectate pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec, precum si modul in care se vor desfasura activitatile din perimetrul sitului.

Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 49/2011. Baza legala a prezentului regulament este constituita si din urmatoarele acte normative:

 • OUG nr. 195/22 decembrie 2005, intrat in vigoare in 29 ianuarie 2006;
 • Legea 407/09.11.2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic;
 • Legea 107/25.09.1996 Legea Apelor;
 • Legea 46/27.03.2008 Codul Silvic;
 • HG 314/12.06.1998 privind actualizarea limitelor amenzilor prevazute in Legea protectiei mediului 137/1995;
 • HG 996/27.08.2008 pentru aprobarea instructiunilor cu privire la circulatia materialelor lemnoase si a instalatiilor de transformat lemn rotund; HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant;
 • Legea 5/06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a Zone Protejate;
 • Legea nr. 171/16. 07. 2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice;
 • OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale si a florei  si faunei salbatic aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011;
 • Legea 72/2002 – Legea Zootehniei;
 • HG 940/2002 privind aplicarea legii zootehniei;
 • Ordinul 850/2003 al MAPAM privind procedura de incredintare a administrarii sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate.

Articolul 2.

Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele fizice si juridice care detin sau administreaza terenuri si alte bunuri si/sau care desfasoara activitati in perimetrul sau in vecinatatea acestui sit.

Articolul 3.

Aria de interes comunitar, ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec, denumita in continuare Situl Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec, a fost constituita prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca  parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania,  modificat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 2387 / 2011.

Articolul 4.

Lista speciilor si habitatelor de interes comunitar care sunt protejate in situl Natura 2000, Toplita – Scaunul Rotund Borsec, se gaseste in fisa standard de date a sitului – Anexa 2 a prezentului regulament – respectiv in Anexa nr. 4 la HG nr. 1284/2007 si Anexa nr. 6 la OM nr. 1964/2007.

Articolul 5.

Administrarea situl Natura 2000, ROSCI0252, Toplita – scaunul rotund Borsec, se realizeaza de catre compania ROMAQUA GROUP SA, prin Administratia sitului Natura 2000, ROSCI0252 TOPLItA – SCAUNUL ROTUND BORSEC , denumita in continuare Administratie.

Capitolul II

Constituirea, scopul, limitele, Administrarea sitului Natura 2000, ROSCI0252

Toplita – Scaunul Rotund Borsec

Articolul 6.

Situl de importanta comunitara ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec, este o arie protejata de interes comunitar, declarata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania modificat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 2387 / 2011.

 • ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 49/2011, face parte din categoria siturilor de importanta comunitara si a fost constituit cu scopul de a  contribui semnificativ la mentinerea unei stari de conservare favorabila a habitatelor si/sau a speciilor de interes comunitar.
 • ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec necesita un management adecvat, specific siturilor desemnate si masuri legale, administrative sau contractuale in scopul evitarii deteriorarii habitatelor si speciilor de interes comunitar. Pe teritoriul ariei pot fi admise activitati cu caracter traditional, de valorificare durabila a unor resurse naturale si vor fi interzise utilizari ale terenurilor sau exploatarea resurselor care dauneaza obiectivelor de conservare ale ariei protejate si pot afecta starea de conservare a speciilor de carnivore mari si a habitatelor desemnate.

Articolul 7.

 1. Limita Nordica a ariei protejate ROSCI0252 TOPLItA – SCAUNUL ROTUND BORSEC este reprezentata de raul Hurdugasu Mare si UP III SECU cu unitatile amenajistice 108, 109, 129, 128, 123, 124, Paraul Ciungu Mare, Tr. Cangilor, Tr. Secu Mic, 51, 43, 39, 40, Paraul Secu Mic si Paraul Arcoza;
 2. Limita estica a ariei protejate ROSCI0252 TOPLItA – SCAUNUL ROTUND BORSEC o invecineaza cu Ocolul Silvic Borsec;
 3. Limita sudica a ariei protejate ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec se invecineaza cu Ocolul Silvic Borsec si UP III SECU cu Tr. Pr. Pietrelor si unitatile amenajistice 118, 145, 114, 137, 138, Tr. Toplita;
 4. La Vest, aria protejata ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec, limita traverseaza UP III SECU cu unitatile amenajistice 135, 131, 100, 140, 105, 106, 107 si raul Toplita.

Articolul 8.

Suprafata ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec, conform Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania modificat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 2387 / 2011, este de 5466 ha, fiind cuprinsa in limitele stabilite.

 1. suprafata ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec include Rezervatia Naturala Scaunul Rotund.
 2. Rezervatia Naturala Scaunul Rotund a fost infiintata in anul 1995 prin Hotararea nr. 13/1995 a Consiliului Judetean Harghita si legiferata prin Legea 5/2000 pozitia 2.479, anexa II, fiind incadrata in categoria IV IUCN – rezervatie naturala.
 3. in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,

a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, “rezervatiile naturale sunt acele arii naturale protejate ale caror scopuri sunt protectia si conservarea unor habitate si specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic.

Articolul 9.

Conform Hotararii Consiliului Judetean Harghita HCJ nr. 162/2005 suprafata rezervatiei naturale de interes national este de 75 ha iar conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – sectiunea a III-a zone protejate, Rezervatia Scaunul Rotund Borsec este o rezervatie mixta cu suprafata de 40 ha, inclusa in situl Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec.

Articolul 10.

Zonarea interna a sitului ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec pe diferite grade de protectie a patrimoniului natural se va face prin Planul integrat de Management al sitului.

Articolul 11.

Zona de conservare (5458.23 ha) se supune urmatoarelor reglementari:

 1. Pastrarea drumurilor si potecilor doar in cazul in care sunt absolut necesare si evitarea formarii unor drumuri noi.
 2. Limitarea traficului pe drumurile forestiere existente, in felul acesta se va reduce impactul asupra habitatelor adiacente.
 3. Reducerea la minim ca timp si intensitate a oricarei activitati generate de prezenta constructiilor si interzicerea ridicarii unor constructii noi, permanente sau chiar temporare.
 4. Traseele turistice si locurile de campare trebuie intretinute in permanenta pentru a nu exista pericolul ca turistii sa se abata de la traseu. Turistii trebuie sa fie informati prin intermediul unor panouri informative, pliante, brosuri, harti cu trasee turistice ce au voie sa faca si ce nu au voie sa faca, care sunt masurile care se aplica in cazul nerespectarii lor.
 5. Interzicerea focului in limita ariei. Turistii trebuie informati despre acest aspect si care sunt masurile care se aplica in cazul nerespectarii lor.
 6. Interzicerea arderii pajistilor, conform legislatiei in vigoare.
 7. Interzicerea oricaror activitati de colectare a speciilor de interes comunitar sau national de interes prioritar pentru conservare existente pe raza ariei.
 8. Utilajele care manipuleaza materialul lemnos sa fie bine intretinute (verificarea periodica), in felul acesta se pot evita probleme tehnice in teren.
 9. Asigurarea educatiei ecologice la toate categoriile de varsta, mai ales la nivelul utilizatorilor de resurse din mediile naturale.

Articolul 12.

Zona de protectie a habitatului 7220* (0.91ha) se supune urmatoarelor reglementari:

 1. Monitorizarea constanta (cel putin anual) a habitatului 7220* din rezervatie, astfel incat sa fie semnalate din timp orice modificari majore in structura si compozitia florei si faunei, modificari concretizate prin pierderi/diminuari ale diversitatii biologice sau prin proliferarea unor specii straine rezervatiei. in astfel de situatii, nedorite dar posibile, trebuie

identificati factorii de risc si actionat rapid si eficient in sensul eliminarii sau atenuarii lor.

 1. Mentinerea in bune conditii a populatiilor de briofite caracteristice acestui habitat (Cratoneuron sp., Bryum sp., Philonotis sp.). Trebuie urmarita de asemenea dinamica populatiilor de specii de briofite din rezervatie si indepartati factorii de risc la adresa populatiilor sau a habitatelor specifice.
 2. Limitarea accesului in zona rezervatiei pentru un numar mare de persoane, marcarea si respectarea traseelor de vizitare astfel incat sa se evite distrugerea florei si vegetatiei specifice acestora.
 3. Amplasarea unor panouri de informare in dreptul populatiilor de specii sau a unor asociatii vegetale. Panouri care sa ofere cel putin informatii sumare privind denumirea stiintifica si populara, incadrarea taxonomica (sau cenotaxonomica), originea fitogeografica si arealul actual, statutul sozologic national si european. in cazul habitatelor de interes conservativ (national sau european) trebuie sa fie precizate actele legislative care reglementeaza conservarea acelui tip de habitat si a asociatiei sau asociatiilor vegetale specifice (ex. OUG nr. 57/2007, anexa 4B, Anexa 1 a Directivei Habitate, etc.).
 4. Amenajarea de poteci turistice care sa nu afecteze habitatul.
 5. Nu se va exploata travertin pentru materiale de constructii.
 6. Nu este permisa dezvoltarea de activitati industriale de extractie si prelucrare in zonele in care sunt prezente habitate si specii care fac obiectul de conservare al siturilor Natura 2000.
 7. Controlul activitatilor turistice (campari in locuri nepermise, abaterea de la traseele marcate);
 8. Limitarea practicarii alpinismului si a trecerii animalelor (oilor) prin acest habitat.
 9. Interzicerea sau reducerea intensitatii exploatarilor forestiere pe teritoriul rezervatiei, astfel incat sa se asigure conservarea  habitatelor forestiere.

Articolul 13.

Zona de dezvoltare a activitatilor traditionale (4.00 ha) se supune urmatoarelor reglementari:

 • in zona de dezvoltare a activitatilor traditionale sunt interzise activitatile care pot genera perturbari ale speciilor si habitatelor pentru care a fost desemnat situl;
 • Dezvoltarea suprafetelor construite ori a infrastructuri majore nu este permisa decat in situatia in care servesc direct nevoilor comunitatilor locale, au fost prevazute in planul de amenajare a teritoriului national ori in planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism generale existente la data realizarii acestui plan de management integrat.
 • in aceasta directie, sunt permise investitiile de realizare a infrastructurilor tehnico-edilitare in limita consumului localitatilor pe care acestea urmeaza sa le deserveasca, cu respectarea prevederilor legale in domeniul evaluarii impactului asupra mediului.
 • Activitatile silvice, de vanatoare si pescuit, precum si activitatile agricole existente, atat de cultura a plantelor, cat si de crestere a animalelor vor fi permise atat timp cat nu aduc prejudicii speciilor si habitatelor pentru care siturile au fost desemnate.
 • Sunt permise activitatile de dezvoltare a infrastructurilor turistice durabile, cu respectarea prevederilor legale in domeniul evaluarii impactului asupra mediului si in zone delimitate ca atare in planurile urbanistice generale existente la data intrarii in vigoare a prezentului plan de management integrat.
 • Nu este permisa dezvoltarea de activitati industriale de extractie si prelucrare in zonele in care sunt prezente habitate si specii care fac obiectul de conservare al siturilor Natura 2000.
 • Stabilirea zonelor de pasunat si a numarului maxim de oi/unitatea de suprafata in functie de fiecare pasune si de gradul de degradare. in zonele in care pasunea este degradata din punct de vedere floristic, in care se remarca prezenta plantelor invazive, pasunatul ar trebui stopat in acel an permitand astfel refacerea habitatului.Ar trebui sa existe o analiza a fiecarei pasuni inainte de a se da in folosinta. Se stabileste astfel capacitatea de suport a pajistii. Reducerea timpului de depozitare si a cantitatii de material lemnos depozitat, iar rindicarea materialului lemnos sa se faca cu un impact minim asupra habitatelor adiacente fara degradarea solului si vegetatiei si sa se realizeze cu utilaje bine intreţinute (pentru a evita poluarea).
 • Controlul respectarii regulilor de pasunat, controlul numarului de caini de la stani şi chiar solicitarea unui certificat de la medicul veterinar privind starea de sanatate a cainilor de la stani. Purtarea jujeului de catre caine trebuie sa fie obligatorie, in felul acesta animalul nu poate vana.

Articolul 14.

Zona propusa pentru reconstructie ecologica (2.86 ha) se supune urmatoarelor reglementari:

 1. Aplicarea unor tehnici durabile de exploatare a mediilor naturale si antropizate;
 2. intretinerea periodica a ecosistemelor utilizate antropic;
 3. Interventia controlata asupra spatiilor fragilizate ecologic prin riscuri naturale;
 4. Restructurarea si reabilitarea ecosistemelor si peisajelor degradate;
 5. Constientizarea proprietarilor de terenuri asupra necesitatii reducerii suprafetei ocupate de ecosistemele si peisajele degradate.

Articolul 15.

Administrarea sitului Natura 2000, ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec , revine Custodelui Sitului Natura 2000, respectiv companiei ROMAQUA GROUP SA, in baza Convenţiei de Custodie nr.0139/30.06.2010, incheiata cu Autoritatea competenta pentru protectia mediului. Custodele are responsabilitatea elaborarii şi urmaririi respectarii Regulamentului si a Planului de Management, planifica, organizeaza si desfasoara activitati specifice, supravegheaza toate activitatile care se desfasoara pe teritoriul ariei, pentru asigurarea indeplinirii obiectivelor de management, in vederea conservarii diversitatii biologice si utilizarea durabila  a resurselor.

Capitolul 3

Avizarea planurilor, proiectelor si activitatilor

Articolul 16.

Pe teritoriul sitului Natura 2000, ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec sunt interzise planurile, proiectele si activitatile cu impact negativ semnificativ asupra habitatelor naturale si speciilor de flora si fauna salbatica de interes conservativ si/sau protectiv.

Articolul 17.

Emiterea actelor de reglementare de catre autoritatile competente in domeniul protectiei  mediului  pentru  planurile, proiectele  si  activitatile  de  pe  teritoriul sitului Natura 2000, ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec care pot avea un impact negativ semnificativ asupra speciilor si habitatelor, se face cu avizul Administratiei, in conformitate cu prevederile legale.

Articolul 18.

Avizul Administratiei se elibereaza conform procedurii interne de avizare, stipulata in  a Regulamentului sitului Natura 2000, ROSCI0252 TOPLItA – SCAUNUL ROTUND BORSEC , publicata pe site-ul web al sitului www.scaunulrotundborsec.romaqua-group.ro.

Articolul 19.

Pentru analiza documentatiilor depuse in vederea obtinerii avizului, Administratia poate percepe tarife, in conformitate cu prevederile legale (Capitolul 6).

Capitolul 4.

Reglementarea activitatilor desfasurate pe teritoriul sitului Natura 2000, ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec

Articolul 20.

Principiul de baza al prezentului Regulament este conservarea patrimoniului natural si  cultural  pe  teritoriul  Sitului  Natura  2000  ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec.

Articolul 21.

Sunt interzise activitatile din perimetrul sitului care pot sa genereze perturbari ale speciilor pentru care a fost desemnat situl, precum si poluarea sau deteriorarea habitatelor speciilor.

Articolul 22.

Turismul, sporturile specifice zonei, cercetarile stiintifice si educatia ecologica au ca scop primordial constientizarea publicului asupra necesitatii protectiei valorilor naturale si culturale din Situl Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec, respectiv dezvoltarea atitudinii eco-civice.

Articolul 23.

Activitati umane sunt subordonate şi permise pentru servirea principiului protecţiei valorilor patrimoniului natural al Sitului Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec respectiv pentru asigurarea condiţiilor de vizitare şi cunoaştere a acestor valori de catre vizitatori.

Articolul 24.

Activitaţile legate de reglementarea şi managementul Sitului Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec vor fi desfaşurate in aşa fel incat sa susţina reabilitarea, conservarea şi utilizarea durabila a zonei aferente Sitului.

Articolul 25.

Accesul spre situl ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec si circulatia in interiorul acestuia si in interiorul lui se realizeaza pe reţeaua de drumuri existente, ce include drumuri de diverse categorii: europene, naţionale, judeţene, comunale, şi pe cele forestiere autorizate, pana in dreptul indicatoarelor sau barierelor care le limiteaza accesul.

Drumurile forestiere autorizate pentru accesul localnicilor, la traversarea dintr-o localitate in alta strabatand versanţii, vor fi aduse la cunoştinţa consiliilor locale din localitaţile adiacente, care au obligaţia de a le face publice.

Restricţiile de acces nu se aplica vehiculelor care deservesc interesele de management ale Sitului, precum şi a instituţiilor / persoanelor carora li se permite accesul, lista cazurilor fiind intocmita de Custode, conform legislatiei in vigoare.

Articolul 26.

Este interzis accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate pe teritoriul sitului ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec.

Articolul 27.

Circulaţia cu mijloace motorizate pe drumurile de exploatare agricole/forestiere este permisa numai proprietarilor/deţinatorilor de terenuri agricole/silvice şi angajaţilor acestora. Astfel, se interzice circulaţia cu autovehicule, pe paşuni şi faneţe, in zona paşunilor impadurite, a perdelelor forestiere de protecţie, etc.

Articolul 28.

Excepţiile de la restricţia de acces şi circulaţie cu autovehicule vor fi: personalul Custodelui, personalul silvic, personalul organelor statului cu competenţe pe teritoriu (poliţie, poliţia de frontiera, protecţia civila, autoritaţi de mediu, autoritaţi de gospodarirea apelor, ambulanţa, etc.), personalul imputernicit pentru patrulari/controale, in cazul in care aceste categorii sunt in exerciţiul funcţiunii, pe baza de delegaţie.

Articolul 29.

Este interzisa practicarea de sporturi cu mijloace motorizate  in sit care utilizeaza carburanţi fosili.

Articolul 30.

Se interzice circulaţia cu biciclete in afara traseelor special desemnate şi semnalizate.

Articolul 31.

Aterizarea elicopterelor in sit fara autorizaţie prealabila scrisa este permisa doar in cazuri de extrema urgenţa.

Articolul 32.

Fondul forestier

In ariile naturale protejate funcţiile de protecţie ale padurilor au rol prioritar, funcţiile economice fiind subordonate scopului principal. Pe termen lung se urmareşte sa se realizeze o structura de ansamblu şi de detaliu optima a padurii, structura care sa se apropie de cea naturala. Recoltarea produselor principale ale padurii se va face in condiţii de siguranţa ecologica.

Articolul 33.

Pe terenurile ce fac parte din fondul forestier inclus in situl Natura 2000, ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec se vor executa numai lucrarile prevazute de amenajamentele silvice, cu respectarea obiectivelor de conservare ale speciilor si habitatelor de interes conservativ. Aprobarea amenajamentelor silvice se face in urma avizarii acestora de catre Administratie conform art. 21 din Legea 46/2008 Codul Silvic.

Articolul 34.

Administratia va verifica punerea in practica a lucrarilor prevazute in amenajament. Structurile silvice de administrare vor prezenta Administratiei pentru avizare borderoul/planul de amplasare a taierilor de masa lemnoasa de pe suprafata sitului Natura 2000, ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec , conform art. 62 si 63 din Legea 46/2008 Codul Silvic.

Articolul 35.

Se interzice pe suprafata sitului sitului Natura 2000, ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec  plantarea in fondul forestier a altor specii lemnoase decat cele autohtone, specifice sitului. in cazul plantarilor sistematice de specii lemnoase se vor folosi puieti proveniti din material genetic local, conform art. 28 din Legea 46/2008 Codul Silvic.

Articolul 36.

Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea in orice scop, fara avizul Custodelui, a ciupercilor, plantelor, animalelor şi a oricaror eşantioane de origine naturala de orice fel din sit.

Articolul 37.

Se interzice şi se sancţioneaza cu amenda contravenţionala depaşirea cotelor de recoltare stabilite de Custode, nerespectarea perioadelor şi a locaţiilor stabilite.

Articolul 38.

Se interzice taierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a vegetaţiei naturale.

Se interzice taierea, ruperea sau scoaterea din radacini a arborilor, puieţilor sau lastarilor, precum şi insuşirea celor rupţi sau doboraţi de fenomene naturale sau de catre alte persoane.

Articolul 39.

Se interzice in perimetrul sitului: dislocarea, prelevarea rocilor, a fosilelor şi a vegetaţiei.

Fosilele de plante şi animale vertebrate şi nevertebrate sunt considerate bunuri ale patrimoniului natural din momentul descoperirii lor, iar comercializarea pe piaţa interna, exportul in orice scop sau schimbul transfrontalier de eşantioane ale acestor bunuri, se poate face numai cu acordul autoritaţii centrale pentru protecţia mediului prin direcţia de specialitate ce are in responsabilitate ariile protejate şi asigurarea – verificarea modului in care se realizeaza protecţia biodiversitaţii in perimetrul acestora, cu avizul prealabil al Academiei Romane. Aceste bunuri ale patrimoniului natural descoperite pe suprafaţa parcului constituie proprietate a statului iar masurile de conservare se aplica de Custode in situ.

Articolul 40.

Fond cinegetic

Actiunile de monitorizare a efectivelor din specii de interes cinegetic, a starii de sanatate a acestora, precum si paza impotriva actiunilor ilegale care pot afecta fauna sau arealele unde acestea se gasesc, se organizeaza in comun de catre personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor cinegetice legal constituite si al Administratiei conform art. 55 si 56 din Legea 46/2008 Codul Silvic.

Articolul 41.

Managementul speciilor de interes cinegetic din aria protejata se face conform prevederilor legislaţiei specifice din domeniu şi ţine cont de masurile minime de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar stabilite, precum si de  prevederile planului de management integrat al sitului sitului Natura 2000, ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec , dupa aprobarea acestuia.

Articolul 42.

Organizarea partidelor de vanatoare pe suprafata sitului Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec  se face numai cu Avizul Administratiei sitului, conform cap. 4 din Legea 407/2006.

Articolul 43.

Actiunile de monitorizare intreprinse de gestionari, pe fondurile de vanatoare de pe suprafata sitului Natura 2000, ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec  se vor derula cu participarea unor reprezentanti ai Administratiei, conform cap. 3 din Legea 407/2006.

Articolul 44.

Pe suprafata Rezervatiei Naturale de interes national Scaunul Rotund cuprinsa in situl Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec  sunt interzise orice activitati silvice sau de vanatoare conform OUG 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 45.

Pasunatul

Administratia avizeaza studiile silvopastorale ce se intocmesc pentru suprafete cuprinse in situl Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec .

Articolul 46.

Este obligatorie respectarea numarului maxim de capete de animale domestice pe specii, conform studiilor silvopastorale.

Articolul 47.

Numarul de caini/stana si dimensiunea jujeelor, vor respecta prevederile legale – Legea nr. 103/1996 republicata, H.G. 748/2002. Fiecare caine trebuie sa aiba tratamentele veterinare (vaccinare, deparazitare) la zi.

Articolul 48.

Pe suprafata sitului Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec , adaposturile pentru animale situate in extravilanul localitatilor, vor respecta specificul traditional local. Amplasarea acestora se va face numai cu acordul Administratiei. De asemenea, se recomanda mentinerea suprafetelor actuale ale pajistilor si fanetelor printr-un management eficient al pasunarii.

Articolul 49.

Locurile de tarlire vor fi amplasate la cel putin 100 de m de cursurile de apa.

Articolul 50.

Apicultura

Accesul apicultorilor este permis numai in condiţiile in care respecta regulile de prevenire şi stingere a incendiilor, reglementarile privind depozitarea deşeurilor in locuri special amenajate, excluzandu-se prezenţa altor animale domestice in zona de amplasare a stupinei.

Pentru apicultori, se percep tarife de instalare in pastoral, in raport cu numarul de stupi şi de suprafaţa ocupata, tarife aprobate de Custode.

La aprobarea amplasarii se va avea in vedere prezenta speciilor melifere, dar şi evitarea amplasarii acestora in zonele adiacente traseelor turistice stabilite de catre Custode.

Articolul 51.

Relieful carstic si protectia pesterilor

Activitaţile speologice se desfaşoara cu avizul custodelui, in conformitate cu reglementarile legale referitoare la protecţia acestora şi asigurarea singuranţei şi securitaţii persoanelor care le desfaşoara. Planificarea acestor activitaţi se face de comun acord cu custodele şi face obiectul unui acord scris intre custode şi persoanele şi/sau organizaţiile solicitante.

Articolul 52.

Activitaţile speologice inglobeaza:

 1. a) ture de explorare: au ca scop explorarea unor galerii sau contribuie la cunoaşterea diferitelor zone ale peşterii;
 2. b) ture fotografice: au ca scop fotografierea peşterii in interes personal şi/sau interes de promovare sau comercial; in cadrul acestor ture nu se admite utilizarea prafului de magneziu sau a surselor de lumina care polueaza mediul subteran;
 3. c) ture de cartare: au ca scop ridicarea topografica a unor galerii sau a anumitor sectoare din peştera;
 4. d) ture salvaspeo: au ca scop activitatea de amenajare, prevenţie, intervenţie sau de exerciţiu;
 5. e) cercetarea ştiinţifica: are ca scop studiul peşterii, carstului şi a elementelor patrimoniale asociate acestora.

Articolul 53.

Pe teritoriul sitului peşterile pot face obiectului unor activitaţi turistice daca indeplinesc urmatoarele condiţii:

(1) peşterile destinate turismului speologic de masa:

– sunt amenajate cu infrastructura care sa permita parcurgerea in siguranţa de catre orice turist;

au amenajari destinate asigurarii confortului şi siguranţei turistilor nespecializati;

– au plan de intervenţie salvaspeo specific.

(2) peşterile destinate turismului speologic specializat:

– au amenajari minime, cu impact minim asupra mediului, avizate de o autoritate competenta in domeniu (Corpul Roman Salvaspeo – CORSA , conform L 402/2006);

– au ghid propriu a carei competenţa este cel puţin de nivelul TSA2-Tehnici de echipare si parcurgere in echipa a pesterilor asa cum este ea reglementata la nivelul Federaţiei Romane de Speologie prin Regulamentele Şcolii Romane de Speologie ca structura a acestei federaţii. (TSA2 = Tehnica Speologiei Alpine , nivelul 2) . Ghidul va avea obligatoriu un contract cu custodele sitului.

– au flux turistic redus şi specializat;

– promoveaza valoarea peisagistica, culturala şi sportiva a peşterii;

– au un plan de intervenţie salvaspeo specific.

(3) Peşterile sau zonele din peşteri cu destinaţie turistica, menţionate la alin (1) şi (2), vor fi listate de catre custode pe pagina web  www.scaunulrotundborsec.romaqua-group.ro;

(4) in ambele categorii de peşteri turistice, accesul se face numai sub supravegherea ghidului desemnat in acest scop.

Articolul 54.

Accesul in peşterile de pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0252 TOPLItA – SCAUNUL ROTUND BORSEC se face cu respectarea principiilor Cartei Speologice Europene pentru Protecţia Peşterii emisa de Federaţia Speologica Europeana şi Carta Speo a Federaţiei Romane de Speologie. Aceste documente vor fi postate de catre custode pe pagina web: www.scaunulrotundborsec.romaqua-group.ro

Articolul 55.

Cercetarea stiintifica

Cercetarea stiintifica in situl Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec va avea ca principal scop conservarea biodiversitatii si protectia elementelor geologice si geomorfologice sau a peisajului.

Articolul 56.

Activitatea de cercetare stiintifica pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec se va desfasura numai cu acceptul Administratiei.

Articolul 57.

in limita posibilitatilor, Administratia va acorda sprijin logistic pentru activitati de cercetare desfasurate pe suprafata sitului Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec.

Articolul 58.

Printr-un contract incheiat cu Administratia de catre titularul temei de cercetare, acesteia ii va fi garantat accesul la rezultatele cercetarilor desfasurate pe suprafata sitului Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec, utilizarea datelor urmand sa se faca cu respectarea drepturilor de autor.

Articolul 59.

Administratia elaboreaza o strategie de cercetare stiintifica si stabileste masuri speciale de conservare a biodiversitatii, precum si de monitorizare a acesteia.

Articolul 60.

Reconstructia habitatelor deteriorate se face pe baza unui studiu stiintific, aprobat de Administratie.

Articolul 61.

in cazul aparitiei unor specii invazive de plante si animale, care pericliteaza integritatea habitatelor, se vor lua masuri de stopare si eliminare a acestora pe baza documentatiilor aprobate de Administratie.

Articolul 62.

Turism si sport

Administratia va incuraja dezvoltarea turismului durabil, ecoturismului.

Articolul 63.

Activitatile turistice vor fi monitorizate de catre Administratie, care poate impune restrictii, sau poate face recomandari cu privire la desfasurarea unor activitati turistice.

Articolul 64.

Toate amenajarile turistice de pe suprafata sitului Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec se vor face numai cu Avizul Administratiei si vor respecta elementele arhitecturale traditionale locale. Amenajarile vor purta si sigla Administratiei.

Articolul 65.

Perturbarea liniştii in sitului Natura 2000 ROSCI0252 TOPLItA – SCAUNUL ROTUND BORSEC prin orice fel de mijloace (strigate, pocnitori, folosirea de echipamente audio, moto, etc.) este strict interzisa. Aria protejata este definita prin HG 321/2005 (privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant) ca o zona liniştita din spaţiu deschis (Anexa 1, pct. 22, respectiv o zona delimitata de catre autoritaţi competente care nu este expusa la zgomotul provenit din trafic, industrie sau activitaţi recreative) care conform STAS-ului 10009/1988 permite un nivel de zgomot de maximum 45 dB. Orice depaşire a acestei limite de catre o sursa antropica constituie o abatere de la prezentul regulament a celui care genereaza zgomotul. Pentru organizarea de festivaluri, jocuri, concursuri sportive şi tabere cei interesaţi vor cere in prealabil aprobarea Custodelui.

Articolul 66.

Este strict interzisa distrugerea sau degradarea panourilor informative si a indicatoarelor, precum si a placilor, stalpilor sau a semnelor de marcaj, de pe traseele turistice si a altor mijloace de semnalare de pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec.

Se interzice de asemenea intrarea in incinta oricarui stabiliment al Custodelui, loc ingradit sau pieţe de monitoring unde un panou informativ marcheaza interzicerea intrarii.

Articolul 67.

Camparea pe teritoriul ariei protejate se reglementeaza astfel:

(1) Camparea este permisa doar in locurile special amenajate.

(2) Utilizarea terenurilor ca locuri de campare in aria protejata de catre proprietarii şi administratorii de terenuri este permisa doar cu avizul Administraţiei, avizarea luand in calcul potentialul efect al camparii asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar.

(3) in cazuri excepţionale, se permite amenajarea bivuacului pe teritoriul ariei protejate cu urmatoarele obligaţii:

 1. i) limitarea duratei la minimul necesar in vederea asigurarii siguranţei turiştilor;
 2. ii) parasirea locului in aceeaşi stare in care a fost gasit.

Articolul 68.

Este interzisa utilizarea detergentilor pentru spalare, in apele curgatoare sau statatoare de pe suprafata sitului Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec.

Articolul 69.

Este interzisa practicarea de sporturi cu mijloace motorizate, care utilizeaza carburanţi fosili, in afara traseelor special amenajate, care pot fi realizate cu acordul Administratiei.

Articolul 70.

Accesul  cainilor in  Sit este permis doar in  condiţiile in  care cainii sunt  ţinuţi permanent in lesa. Pentru fiecare caine stapanii trebuie sa prezinte toate actele de dovada a vaccinarii. Patrulele organizate cu scop de paza pot utiliza in acţiunile lor caini utilitari.

Articolul 71.

Turismul ecvestru este permis in Sit numai pe drumurile forestiere in condiţiile stabilite de Custode şi pe potecile turistice marcate in acest scop.

Articolul 72.

Aprinderea focului pe teritoriul Sitului se reglementeaza astfel:

(1) focurile de tabara sunt permise doar in vetrele special amenajate in acest scop in perimetrele permise pentru campare, cu lemn de foc asigurat de administratorii locului de campare. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor;

(2) sunt strict interzise adunatul şi defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru aprinderea focului.

(3) este interzisa aprinderea focului in fondul forestier şi in zonele cu vegetaţie forestiera din afara fondului forestier, cu excepţia locurilor special amenajate de

catre administratorii terenului. in locurile de campare in care nu se asigura lemn de foc de catre proprietari, se permite doar utilizarea lemnului adus de turişti sau a primusului.

Articolul 73.

1) Este interzis spalatul (vehicule, rufe, recipiente, etc.) şi utilizarea de detergenţi in apele din cuprinsul Sitului.

2) Este interzisa deversarea oricaror substanţe, ape uzate, namoluri in apele din cuprinsul Sitului.

Articolul 74.

Fotografierea sau filmarea, in scop comercial, fara aprobare este interzisa in Sit. Cei interesaţi pot obţine permis de la Custode cu achitarea tarifului aprobat. Tarifele utilizate vor fi cele stabilite de Custode cu avizarea a autoritaţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Articolul 75.

Deseuri

Regimul deşeurilor pe teritoriul ariei protejate este reglementat conform art. 5 si 39 din OUG 78/2000 actualizata prin Ordonanta de Urgenta nr. 61/2006, astfel: (1) Este interzisa abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul ariei protejate (2) Gestionarii locurilor de campare pentru care se percepe taxa de campare au responsabilitatea depozitarii temporare a deşeurilor cu respectarea condiţiilor legale şi a prezentului Regulament.

(3) Autoritaţile publice locale de pe raza ariei protejate au responsabilitatea asigurarii colectarii şi transportului deşeurilor menajere din localitaţi la punctele legale de colectare a deşeurilor.

(4) Autoritaţile publice locale de pe raza ariei protejate au responsabilitatea de a desfiinţa depozitele ilegale de deşeuri aflate pe teritoriul lor administrativ din aria protejata.

(5) Deţinatorii cu orice titlu a terenurilor din cuprinsul ariei protejate au obligaţia de a asigura luarea masurilor de salubrizare/curaţare a terenurilor.

Articolul 73.

Deseuri menajere

(1) Toate spaţiile amenajate pentru folosinţa publica (teleferic, teleschi, unitaţi de cazare / masa, alimentaţie publica, unitaţi de cult, unitaţi administrative, servicii sanitare / salvamont) vor fi dotate cu containere pentru deşeuri amenajate conform legii. Administratorii acestora au obligaţia evacuarii deşeurilor in locurile autorizate din afara ariei protejate in termenul şi condiţiile prevazute de lege.

Regimul deşeurilor pe teritoriul ariei protejate este reglementat conform art. 5 si 39 din OUG 78/2000 actualizata prin Ordonanta de Urgenta nr. 61/2006, astfel: (1) Este interzisa abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul ariei protejate.

(2) Gestionarii locurilor de campare pentru care se percepe taxa de campare au responsabilitatea depozitarii temporare a deşeurilor cu respectarea condiţiilor legale şi a prezentului Regulament.

(3) Autoritaţile publice locale de pe raza ariei protejate au responsabilitatea asigurarii colectarii şi transportului deşeurilor menajere din localitaţi la punctele legale de colectare a deşeurilor.

(4) Autoritaţile publice locale de pe raza ariei protejate au responsabilitatea de a desfiinţa depozitele ilegale de deşeuri aflate pe teritoriul lor administrativ din aria protejata.

(5) Deţinatorii cu orice titlu a terenurilor din cuprinsul ariei protejate au obligaţia de a asigura luarea masurilor de salubrizare/curaţare a terenurilor.

(2) Fiecare proprietar de construcţie, agent economic, regie autonoma, etc. are obligaţia evacuarii deşeurilor din situl Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec.

(3) Este interzisa abandonarea şi depozitarea deşeurilor in situl Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec.

(4) Administratorii stanelor au obligaţia depozitarii temporare a deşeurilor menajere proprii şi evacuarea periodica din situl Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec.

(5) Toate containerele pentru deşeuri menajere vor fi prevazute cu mecanisme de inchidere care sa impiedice accesul animalelor sau vor fi amplasate in spaţii riguros ingradite pentru a nu permite accesul animalelor.

Articolul 74.

Deseuri din constructii:

(1) Consiliile locale vor gestiona evacuarea deseurilor din aria protejata, conform legislatiei in vigoare.

(2) Pentru fiecare lucrare de construcţie, proprietarul va avea obligaţia sa faca dovada depozitarii deşeurilor rezultate.

(3) Nu se vor depozita roci şi pamant provenite din excavarea gropilor de fundaţie, sau materiale de construcţii, orice alte deşeuri.

(4) Nu se vor depozita temporar sau permanent materiale in rauri sau pe maluri.

Articolul 75.

Constructii

Planurile de dezvoltare pentru zonele incluse in Sit vor fi armonizate cu prevederile prezentului regulament şi respectiv a planului de management al Sitului.

Articolul 76.

Administratia va recomanda in scris autoritatilor publice locale cu suprafete cuprinse in situl Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec, amanarea refacerii / revizuirii Planurilor Urbanistice pana la aprobarea Planului de Management integrat al sitului.

Articolul 77.

Pe teritoriul Sitului, este interzisa realizarea oricaror construcţii permanente fara obţinerea in prealabil a avizului Custodelui, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare; excepţia de la cele menţionate anterior o constituie construcţiile de  utilitate publica, care vor deservi activitaţile de cercetare sau de administrare şi gospodarire a Sitului.

Articolul 78.

in extravilan este interzisa amplasarea oricarei constructii noi permanente, fara Avizul Administratiei, conform art. 29 din OUG 57/2007.

Articolul 79.

Este interzisa degradarea refugiilor, adaposturilor, podeţelor, sau a oricarei alte construcţii sau amenajari de pe teritoriul Sitului

Articolul 80.

Realizarea de construcţii noi cu scop ştiinţific, adaposturi necesare administrarii şi gospodaririi Sitului este permisa numai cu avizul Custodelui, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Articolul 81.

Construirea de cabane/adaposturi turistice, noi drumuri şi/sau poduri sau realizarea oricaror altor investiţii in sit se va face doar dupa obţinerea actelor de reglementare prevazute de legislaţia in vigoare. Documentaţiile se avizeaza de catre Custode.

Articolul 82.

Pentru evitarea efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului geologic şi geomorfologic, se interzic:

 1. a) distrugerea, perturbarea sau alterarea siturilor de conservare pentru obiective geologice;
 2. b) dislocarea, prelevarea fosilelor, vegetaţiei de pe aria unui sit de conservare, fara acordul custodelui/administratorului;
 3. c) schimbarea regimului juridic al unui sit sau al unui teren ce cuprinde un sit de conservare de interes geologic aflat in proprietate publica.

Articolul 83.

Nu este permisa constructia de drumuri sau reabilitarea celor existente fara Avizul Administratiei, conform art. 29 din OUG 57/2007.

Articolul 84.

Schimbarea modului de utilizare a terenurilor se poate face doar in scopul atingerii obiectivelor de conservare si numai cu Avizul Administratiei, conform art. 27 din OUG 57/2007.

Articolul 85.

Lucrarile de amenajare hidrotehnica, se vor realiza numai cu Avizul Administratiei.

Articolul 86.

Activitati industriale

Pe suprafata sitului Natura 2000 ROSCI0252 TOPLItA – SCAUNUL ROTUND BORSEC sunt interzise orice activitati industriale cu impact semnificativ negativ asupra mediului, situate in extravilanul localitatilor.

Articolul 87.

Pana la aprobarea Planului de management, activitatile industriale din intravilanul localitatilor isi vor desfasura activitatea conform autorizatiilor detinute.

Articolul 88.

Activitatile industriale de pe suprafata siturilor Natura 2000, ce au un impact semnificativ asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar, sau sunt de natura sa afecteze integritatea siturilor, vor mai putea functiona numai pana la data expirarii autorizatiilor de mediu, sub stricta supraveghere a Administratiei.

Articolul 89.

Daunele provocate mediului prin activitati industriale derulate pe suprafata sitului Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec vor fi compensate prin plata unor sume stabilite in baza unor studii si expertize de specialitate. Sumele vor fi utilizate de catre Administratie cu scopul de a imbunatati starea de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar.

Articolul 90.

Se interzice deschiderea/exploatarea de fronturi de cariera sau desfasurarea oricaror altor activitati industriale inclusiv extractive de cercetare geologica prin metode distructive sau prospectare, in interiorul sitului sau in vecinatatea acestuia pana la distante care elimina susceptibilitatea unui impact negativ sub aspect structural si peisagistic cauzat prin orice surse de poluare.

Articolul 91.

Se interzice exploatarea de agregate minerale (nisip, pietris, lut, etc.) din zonele care nu au fost desemnate pentru acest scop.

Articolul 92.

Desfasurarea de activitati comerciale de tip ambulant sau amplasarea tonetelor se realizeaza doar cu aprobarea custodelui;

Articolul 93.

Finantarea activitatilor

Finantarea activitatilor Administratiei se poate asigura din fonduri provenite:

 1. din bugetul de stat;
 2. din activitati proprii si din sistemul de tarife al Custodelui si din amenzi;
 3. din proiecte de finantare elaborate de Custode sau in colaborare cu alte organizatii/institutii si finantate prin programe locale, nationale sau internationale,
 4. din subventii, donatii, sponsorizari, contributii, legate.

Articolul 94.

Resursele financiare ale sitului Natura 2000, ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec, necesare functionarii acesteia si implementarii planului de management se asigura din bugetul custodelui/administratorului, respectiv a institutiei care a semnat contractul de administrare al ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice.

Articolul 95.

Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrari a sitului Natura 2000, ROSCI0252 TOPLItA – SCAUNUL ROTUND BORSEC, potrivit planului de management, Custodele/administratorul va institui tarife ce vor fi avizate conform Ordinului nr. 3836/08.11.2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentatiilor si eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul si filmatul in scop comercial.

Articolul 96.

Custodele/administratorul poate face oricand propuneri de modificare a tarifelor prevazute la art.5, din prezentul, precum si propuneri de instituire a unor noi tarife.

Articolul 97.

Gestionarea resurselor financiare ale sitului sitului Natura 2000, ROSCI0252 TOPLItA – SCAUNUL ROTUND BORSEC cade in sarcina custodelui/administratorului şi se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare

Capitolul V

Sanctiuni

Articolul 98.

incalcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala, penala, materiala sau civila conform legislatiei in vigoare.

Articolul 99.

incalcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contraventie daca faptele nu au fost savarsite astfel incat potrivit legii penale, sa constituie infractiuni.

Articolul 100.

Indiferent de natura raspunderii, urmarile prejudiciilor aduse mediului prin incalcarea prezentului Regulament vor fi inlaturate de faptas, indiferent de culpa restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului. Costurile pentru repararea prejudiciului vor fi suportate de autorul prejudiciului, in conformitate cu principiul ”poluatorul plateste”.

Articolul 101.

Cuantumul amenzilor este cel stabilit prin legislatia specifica privind protectia mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale protejate in vigoare.

Articolul 102.

(1) incalcarea prevederilor legale, altele decat cele sanctionate conform cu legislatia specifica privind protectia mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale protejate, se sanctioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare, de catre persoanele imputernicite prin alte acte normative specifice.

(2) Sanctiunile stabilite pentru incalcarea prezentului Regulament se pot aplica atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice.

Articolul 103.

Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului verbal jumatate din minimul amenzii.

Articolul 104.

Prevederile articolului precedent se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 105.

Aplicarea prezentului Regulament se face de catre Custode si de catre personalul institutiilor statului cu competente in zona.

Capitolul VI Reglementare si tarife in situl Natura 2000, ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec

Articolul 1.

Pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec se interzice orice activitate ce genereaza un impact negativ asupra mediului, conform OUG 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare. Autorizarea activitatilor sau avizarea planurilor si proiectelor cu impact semnificativ sau posibil semnificativ conform HG 1076/2004, situate pe suprafata siturilor, de catre autoritatile competente, se face numai cu Avizul Administratiei.

Articolul 2.

Avizul Administratiei se solicita de catre beneficiar, in scris, pentru proiectele sau planurile cu impact semnificativ sau posibil semnificativ asupra mediului.

Articolul 3.

Avizul Administratiei se emite pentru planuri si proiecte cu amplasament in perimetrul sitului de importanta comunitara Natura 2000, ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec dupa urmatoarea procedura:

Baza legala

Art. 19, alin. (4), art. 28 alin. (2) si (10) si art. 30 alin. (3) si (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile şi completarile ulterioare;

Ordinul Ministrului Mediului şi Padurilor nr. 1.142/23.07.2010 privind Metodologia de aplicare a tarifelor de catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate şi de stabilire a cuantumului acestora;

Art. 2, alin. (2) si (3) si art. 5, alin. (2) Ordinul ministrului mediului şi padurilor nr. 135/10.02.2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

Art. 3, alin. (3), pct. d). din Anexa nr. 1. la Ordinul Ministrului Mediului şi Padurilor nr. 1.948/17.11.2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesita constituirea de structuri de administrare;

Art. 4, alin. (1) si (2) din Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.964/13.12.2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanţa comunitara, ca parte integranta a reţelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;

Contractul de administrare nr.0139/30.06.2010 incheiat intre Ministerul Mediului şi Padurilor, in calitate de autoritate responsabila şi compania ROMAQUA GROUP SA, in calitate de administratori ai sitului Natura 2000, ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec.

 

Planuri si proiecte supuse avizarii

Planurile din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodaririi Apelor nr. 995/21.09.2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intra sub incidenţa Hotararii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri şi programe;

Proiectele care intra sub incidenţa Anexei nr. 1 (Lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului) şi a Anexei nr. 2. (Lista proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului) la Hotararea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Proiectele şi planurile care intra sub incidenţa art. 28, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi care se supun doar procedurii de evaluare adecvata a efectelor potenţiale asupra sitului Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec.

Procedura de avizare

Art. 28 alin. (10) din OUG nr. 57/2007 stipuleaza ca „in procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte şi/sau activitaţi care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, autoritaţile competente pentru protecţia mediului solicita şi ţin seama de avizul administratorilor, respectiv al custozilor ariilor protejate”.

Avizarea planurilor şi proiectelor de catre structura de administrare a sitului Natura 2000, ROSCI0252, TOPLItA – SCAUNUL ROTUND BORSEC, este in stransa legatura cu etapele necesare parcurgerii, dupa caz, a procedurilor de evaluare de mediu pentru planuri şi programe, de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, precum şi de evaluare adecvata a efectelor potenţiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

in acest sens, avizarea planului/proiectului de catre structura de administrare a sitului Natura 2000, ROSCI0252, TOPLItA – SCAUNUL ROTUND BORSEC se realizeaza doar dupa elaborarea diferitelor tipuri de studii privind protectia mediului solicitate de catre autoritatile competente pentru protectiei mediului (raport de mediu, raport privind impactul asupra mediului, studiu de evaluare adecvata, dupa caz) si transmiterea acestora impreuna cu celelalte documente necesare.

in cazul in care, in urma parcurgerii etapei de incadrare a planului/proiectului de catre autoritatile competente pentru protectia mediului, se decide ca nu este necesara evaluarea de mediu (respectiv raportul de mediu) sau evaluarea impactului asupra mediului (respectiv raportul privind impactul asupra mediului) si, dupa caz, evaluarea adecvata (respectiv studiul de evaluare adecvata), solicitantul va anexa la documentatia necesara avizarii memoriul de prezentare.

Documentatia necesara pentru eliberarea avizului administratorului

Cerere tip de emitere a avizului administratorului pentru persoane fizice (denumirea planului/proiectului, localizarea amplasamentului si datele de contact ale solicitantului);

Cerere tip de emitere a avizului administratorului pentru persoane juridice (denumirea planului/proiectului, localizarea amplasamentului si datele de contact ale solicitantului);

Plan de incadrare in zona la o scara adecvata

Coordonatele geografice ale amplasamentului planului/proiectului in sistem de proiectie Stereo 1970, in format electronic (fisiere de tip .dwg sau .shp);

Nota: pentru amenajamentele silvice pentru care nu exista date privind localizarea in sistem de proiectie Stereo 1970 se accepta hartile amenajistice;

Certificat de urbanism, dupa caz, in copie;

Memoriu de prezentare a planului/proiectului, pe suport de hartie si in format electronic;

Studiu de evaluare adecvata, dupa caz, realizat in conformitate cu legislaţia specifica privind evaluarea adecvata a efectelor potenţiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar (semnat si stampilat de o persoana fizica sau juridica atestata in conformitate cu prevederile legale in vigoare), pe suport de hartie si in format electronic;

Raport de mediu, dupa caz, realizat in conformitate cu legislaţia specifica privind evaluarea de mediu pentru planuri şi programe (semnat si stampilat de o persoana fizica sau juridica atestata in conformitate cu prevederile legale in vigoare), pe suport de hartie si in format electronic;

Raport privind impactul asupra mediului, dupa caz, realizat in conformitate cu legislaţia specifica privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (semnat si stampilat de o persoana fizica sau juridica atestata in conformitate cu prevederile legale in vigoare), pe suport de hartie si in format electronic;

Atestat pentru elaborarea studiilor pentru protectia mediului, in copie, in cazul depunerii raportului de mediu, a raportului privind impactul asupra mediului si/sau a studiului de evaluare adecvata;

Proiectul de amenajament complet, inclusiv hartile amenajistice si planurile decenale, pe suport de hartie si in format electronic, pentru avizarea amenajamentelor silvice;

Copie dupa dovada de plata a tarifului de analiza a documentatiei planului/proiectului daca Administratia va decide un astfel de tarif.

in vederea emiterii avizului, structura de administrare a sitului Natura 2000, ROSCI0252, TOPLItA – SCAUNUL ROTUND BORSEC isi rezerva dreptul de a solicita informatii suplimentare.

Documentatia se va depune, direct sau transmisa prin coletarie rapida sau posta, la sediul Administratiei sitului Natura 2000, ROSCI0252, TOPLItA – SCAUNUL ROTUND BORSEC, Borsec, strada Carpati nr.46, jud.Harghita.

Analizarea documentatiei, respectiv eliberarea avizelor se realizeaza la sediul Administratiei sitului Natura 2000, ROSCI0252, TOPLItA – SCAUNUL ROTUND BORSEC. La cererea solicitantului avizul poate fi transmis si prin coletarie rapida, cu plata la destinatie.

Tarife aplicate pentru analiza documentatiei

Tariful va fi stabilit in functie de dificultatea si complexitatea planului/proiectului respectiv conform Proiectului de Ordin de Ministru al Ministerului Mediului si Padurilor privind aprobarea Metodologiei de aplicare a tarifelor de catre administratorii / custozii ariilor naturale protejate şi de stabilire a cuantumului acestora, solicitantul urmand a fi notificat in termen de maxim 5 zile lucratoare de la depunerea documentatiei cu privire la tariful aplicat.

Sumele incasate vor fi utilizate de catre Administratie in conditiile legii.

Analiza documentatiei si emiterea avizului

Documentatia se analizeaza si, dupa caz, planul/proiectul se avizeaza in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea documentatiei complete sau de la data primirii informatiilor suplimentare solicitate ulterior, dupa caz.

Dupa centralizarea documentelor ce au fost transmise catre Administratia sitului Natura 2000, ROSCI0252, TOPLItA – SCAUNUL ROTUND BORSEC, se va emite Avizul Administratiei.

Articolul 4.

Prezentul regulament se poate modifica la propunerea custodelui cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

Anexa 1 la Regulamentul sitului ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec

Limitele teritoriale ale sitului Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec

Anexa 2 la Regulamentul sitului ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec

Lista speciilor si habitatelor de interes comunitar din fisa sitului Natura 2000 ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec

Nr. crt. Categorie
Specii de mamifere
1. Canis lupus
2. Lynx lynx
3. Ursus arctos
Habitate
4. 7220* Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion)

Anexa 3 la Regulamentul sitului ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec

Zonarea sitului Natura 2000  ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec

REGULAMENTUL ARIEI PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR
ROSCI0252 Toplita – Scaunul Rotund Borsec